Praktyka - prawo spółek

Partnerzy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawnych. Doświadczenie partnerów obejmuje zarówno usługi prawne na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie inwestycji w Polsce, bieżącej obsługi ich polskich spółek zależnych, jak również obsługę prawną spółek z polskim kapitałem. W oparciu o doświadczenie partnerów świadczymy kompleksową obsługę prawną dotyczącą spółek prawa handlowego. W zakresie naszej praktyki:

  • przygotowujemy projekty umów spółek oraz statutów dostosowane do potrzeb wspólników/akcjonariuszy, jak również projekty regulaminów zarządu, rady nadzorczej, oraz inne akty wewnętrzne spółek
  • opracowujemy i negocjujemy umowy wspólników oraz akcjonariuszy mające na celu ochronę interesów poszczególnych wspólników/akcjonariuszy oraz regulację ich wzajemnych praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce, a także zasad zbycia udziałów lub akcji
  • prowadzimy pełną obsługę prawną związaną z zakładaniem oraz likwidacją spółek, oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych
  • świadczymy bieżącą obsługę korporacyjną, w tym przygotowujemy uchwały organów spółek, jak również protokoły ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz z posiedzeń rad nadzorczych i zarządów; doradzamy także w zakresie różnorodnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek i wykonywaniem praw udziałowych
  • prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek i związanych z tym kwestii
  • doradzamy w zakresie restrukturyzacji kapitału spółek (podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów/ akcji) oraz opracowujemy niezbędną dokumentację korporacyjną w tym zakresie
  • przygotowujemy oraz wdrażamy restrukturyzacje prawne grup kapitałowych obejmujące przekształcenia spółek, połączenia i podziały