Praktyka - ochrona środowiska

Świadczymy usługi prawne dotyczące zagadnień prawa ochrony środowiska, takich jak między innymi:

  • kwestie uzyskiwania pozwoleń i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska
  • kwestie zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, odpowiedzialności za szkody w środowisku, a także związane z tym postępowania, spory i roszczenia, zarówno administracyjne, jak i cywilne, a także postępowania karne
  • kwestie związane z gospodarką odpadami, licencjami, pozwoleniami i obowiązkami przedsiębiorców w tym zakresie
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach spornych, przy inspekcjach i postępowaniach w sprawach kar i opłat
  • kwestie regulacyjne dotyczące substancji i preparatów objętych szczególnymi regulacjami, obrotu uprawnieniami do emisji, a także w sprawach dostępu do informacji o środowisku