Praktyka - fuzje i przejęcia

Partnerzy kancelarii posiadają bogate doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach w przygotowywaniu struktur oraz realizacji transakcji dotyczących fuzji i przejęć spółek z różnorodnych branż gospodarki, w tym spółek działających na rynkach regulowanych. Doświadczenie partnerów obejmuje obsługę prawną transakcji zarówno na rzecz podmiotów nabywających, jak też zbywających udziały lub akcje.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu partnerów świadczymy kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć spółek poprzez nabywanie udziałów lub akcji, przedsiębiorstw spółek lub poszczególnych składników ich majątku. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • przeprowadzanie analizy stanu prawnego (due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw stanowiących przedmiot transakcji na rzecz inwestorów, jak również przygotowanie spółek stanowiących przedmiot transakcji do procesu due diligence przez potencjalnych inwestorów, w tym także przeprowadzenie analizy stanu prawnego na rzecz aktualnych wspólników
  • doradztwo na etapie wstępnych czynności transakcyjnych, takich jak zawieranie umów o wyłączności, umów o zachowaniu poufności i listów intencyjnych
  • opracowanie struktury transakcji z uwzględnieniem kwestii podatkowych, regulacyjnych i ograniczenia odpowiedzialności
  • przygotowanie oraz negocjowanie umów nabycia udziałów/ akcji, przedsiębiorstwa lub poszczególnych składników majątkowych
  • analizę konieczności uzyskania pozwoleń administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz przygotowanie odpowiednich zgłoszeń i wniosków mających na celu uzyskanie wymaganych zezwoleń, jak również reprezentację klienta przed organami administracji w postępowaniach dotyczących ich uzyskania
  • doradzanie w kwestiach związanych z pozyskaniem finansowania transakcji, z uwzględnieniem m. in. negocjowania dokumentacji kredytowej wraz z dokumentacją zabezpieczeń finansowania

W ramach szeroko pojętych transakcji fuzji i przejęć doradzamy także przy inwestycjach kapitałowych funduszy private equity oraz venture capital. W tym zakresie oferujemy kompleksową obsługę prawną transakcji popartą wieloletnim doświadczeniem partnerów, zarówno na rzecz inwestorów finansowych, jak też aktualnych wspólników/akcjonariuszy oraz kadry zarządzającej spółek będących przedmiotem inwestycji. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu oraz negocjowaniu umów inwestycyjnych, umów wspólników lub akcjonariuszy, umów opcji menadżerskich, kontraktów menadżerskich.

Nasze doświadczenia obejmują również procesy prywatyzacyjne i doradztwo zarówno dla podmiotów publicznych zbywających akcje lub udziały w prywatyzowanych spółkach, jak i dla nabywców, na wszystkich etapach transakcji, obejmujących czynności przygotowawcze, przetargi, składanie ofert, negocjacje, finalizację transakcji, oraz kwestie związane z realizacją zobowiązań zawartych w umowach inwestycyjnych.

Oferujemy również kompleksową obsługę prawną procesów restrukturyzacji grup kapitałowych obejmujących połączenia, podziały i przekształcenia spółek.